Regulamin korzystania z serwisu eMentor.pl

(obowiązujący od dnia 24.05.2018)

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu internetowego eMentor.pl, oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisie produktów.

§1. Definicje

 1. Ementor - właściciel Serwisu, firma eMentor sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni 81-350, przy Placu Kaszubskim 8 lok. 311, NIP: 586-228-55-00
 2. Adres korespondencyjny - eMentor sp. z o.o., ul. Kościuszki 1c, pok. 212, 44-100 Gliwice
 3. Serwis - internetowy serwis usługowy, pośredniczący między Autorem a Użytkownikami w transakcjach sprzedaży Produktów. Adresy internetowe Serwisu to http://www.ementor.pl oraz https://www.ementor.pl
 4. Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna nabywająca Produkt za pomocą Serwisu.
 5. Autor - firma lub osoba prywatna sprzedająca swoje Produkty za pośrednictwem Serwisu, na podstawie odrębnej umowy z Ementor.
 6. Materiały - jeden lub kilka komputerowych plików zawierających nagrania wideo lub inne pliki będące podstawowym składnikiem Produktu.
 7. Materiały Dodatkowe - zero lub więcej plików komputerowych będących dodatkiem do Produktu.
 8. Produkt - usługa odpłatnego dostępu do określonych Materiałów oraz Materiałów Dodatkowych w postaci komputerowych plików, świadczona za pomocą Internetu przez Autora na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu.
 9. Produkt Bezpłatny - Produkt, który jest udostępniany nieodpłatnie za pomocą Internetu przez Autora na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu.
 10. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§2.Postanowienia ogólne

 1. Każdy użytkownik Internetu (osoba) może swobodnie przeglądać zawartość Serwisu.
 2. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia oraz oprogramowanie, pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej email.
 3. Użytkownikiem mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. (osoby prawne lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej)
 4. Z chwilą dokonania rejestracji w Serwisie, Użytkownik oświadcza że przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu, Administrator ma prawo odmówić Użytkownikowi świadczenia usług.
 5. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Ementor zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia w przypadku złamania przez Użytkownika prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.

§3.Korzystanie z Serwisu

Składanie i realizacja zamówień

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość dokonania zakupu produktów w postaci plików komputerowych zawierających nagrania wideo, lub inne pliki.
 2. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Ementor należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego produktu. Informacje o cenie oraz ewentualnych innych kosztach zostaną zawsze podane na łamach Serwisu oraz podczas składania zamówienia.
 3. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w Serwisie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 4. Każde zamówienie potwierdzane jest za pomocą wiadomości email przesyłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.
 5. Podstawowym sposobem dostawy Produktu jest pobranie go przez Użytkownika drogą teletransmisji poprzez łącze internetowe bezpośrednio do pamięci komputera.
 6. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zapłaty, wysyłana jest do Użytkownika wiadomość e-mail, zawierająca informacje uzyskaniu dostępu do oglądania i pobierania zakupionych Produktów w postaci plików. Użytkownik uzyskuje dostęp do Produktów logując się na swoje konto w Serwisie i korzystając z opcji "Moj eMentor" w Serwisie gdzie znajdują się linki do pobierania zakupionych Produktów. Jednocześnie Użytkownik otrzyma pouczenie o przysługującym mu prawie do odstąpienia od umowy lub potwierdzenie o utracie prawa do odstąpienia w związku ze złożonym przez Użytkownika żądaniem rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem 14 dniowego terminu odstąpienia od umowy.
 7. Produkt zostanie udostępniony Użytkownikowi nie później niż w ciagu 48 godzin od momentu otrzymania potwierdzenia zapłaty przez Ementor.
 8. Faktury VAT wystawiane są na życzenie Użytkownika. W takim przypadku niezbędne jest podanie numeru NIP oraz danych do faktury zgodnie z odpowiednim formularzem. Składając zamówienie Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie faktury oraz jej odbiór bez konieczności składania swojego podpisu.

Zasady korzystania z zakupionych Produktów

 1. Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Serwisu, odpłatne i nieodpłatne, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Zakupione Produkty są trwale oznakowane jako własność Użytkownika, który dokonał zakupu w Serwisie lub pobrał bezpłatny Produkt. Oznaczenia właściciela Produktu nie ujawniają jego danych osobowych, służą wyłącznie do identyfikacji w przypadku naruszenia zasad korzystania z Produktu określonych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach prawa. Tym samym każdy Użytkownik nabywający Produkt w Serwisie wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Produktu tego oznaczenia.
 3. Użytkownik może korzystać z zakupionych Produktów na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią utworu.
 4. Użytkownik nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu (w całości lub we fragmentach) w sposób niezgodny z prawem. Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Produktu lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne.
 5. Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. W przypadku wykrycia takich sytuacji, Ementor może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy produktu (Użytkownika), z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu.
 6. Każdy zakupiony przez Użytkownika Produkt jest dostępny do oglądania lub pobrania przez okres 730 dni od daty pierwszego udostępnienia. Wyjątkiem są produkty które są udostępnione na okres dłuższy lub krótszy; w tym przypadku dokładny okres dostępu do produktu jest podany w opisie produktu oraz podczas składania zamówienia.

Reklamacje i zwroty

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi i propozycje pod jego adresem, skargi i reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres mailowy pomoc@ementor.pl.
 2. Ementor rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji oraz Ementor poinformuje Użytkownika za pomocą listu e-mail przesłanego na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie rejestracji.
 3. W przypadku, gdy zakupiony Produkt okaże się wadliwy, w szczególności, gdy nie uruchamia się lub pobrany plik z Produktem jest uszkodzony, niepełny lub niezgodny z opisem zamieszczonym na stronie Serwisu lub Produkt nie został dostarczony w terminie określonym w niniejszym Regulaminie, Użytkownik może w terminie 30 dni wystąpić do Ementor z reklamacją.
 4. Reklamacje zgłaszane przez Użytkowników będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu roboczych od momentu ich zgłoszenia. Serwis powiadomi Użytkownika o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie rejestracji.
 5. Każdemu Użytkownikowi nabywającemu Produkty za pośrednictwem Serwisu, służy prawo dokonania ich zwrotu w terminie 14 dni od momentu otrzymania przedmiotu zamówienia, jeżeli Użytkownik nie będzie zadowolony z zakupionych produktów. Ementor zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu w wyjątkowych sytuacjach, gdy wystąpi uzasadnione podejrzenie, iż dokonywany zwrot nosi cechy nadużycia prawa do zwrotu (w tym między innymi wielokrotne zwroty zgłaszane przez tego samego Użytkownika, wielokrotne zwroty z podobnych adresów internetowych IP, wielokrotne zwroty produktów w tym samym czasie).
 6. Użytkownik ma obowiązek zawiadomić Ementor o zamiarze zwrotu Produktu. Zawiadomienie powinno zawierać co najmniej nazwę Produktu, numer zamówienia (transakcji), datę oraz cenę zakupu. Dla skuteczności zawiadomienia konieczne jest wysłanie emaila z adresu, który został podany podczas składnia zamówienia.
 7. Ementor blokuje Użytkownikowi możliwość dostępu do Produktu który jest przedmiotem zwrotu lub reklamacji.
 8. W ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia o chęci zwrotu, Ementor poinformuje Użytkownika o decyzji odnośnie danego zwrotu. Podstawą dokonania zwrotu środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty za zwracany Produkt, jest prawidłowo wypełniony formularz zwrotu dostarczony Ementor. W przypadku decyzji pozytywnej, Ementor prześle na adres email Użytkownika wzór formularza zwrotu, który musi być wypełniony i podpisany przez Użytkownika dokonującego zwrotu. Formularz należy odesłać pocztą tradycyjną (listem poleconym) na adres korespondencyjny: eMentor sp z o.o., ul. Kościuszki 1c, pok. 212, 44-100 Gliwice lub w formie elektronicznej na adres pomoc@ementor.pl
 9. Ementor dokonuje zwrotu środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty za zwracany Produkt w formie przelewu na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy, w okresie nie dłuższym niż 30 dni, od dnia otrzymania formularza zwrotu.
 10. Po pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu lub reklamacji przez Ementor, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wszystkie posiadane kopie Produktu którego zwrot lub reklamacja dotyczy.

Faktury VAT

 1. Użytkownik akceptuje faktury otrzymywane w formie elektronicznej.
 2. Użytkownik otrzymuje faktury VAT w formie elektronicznej w postaci pliku PDF, pobranego ze strony www.ementor.pl. Aby pobrać fakturę Użytkownik zaloguje się swoim adresem email i poufnym hasłem, a następnie wybierze "Faktury VAT"
 3. Duplikaty do faktur wystawionych i dostarczonych w formie elektronicznej będą przyjmowane w formie elektronicznej.

§4. Polityka prywatności

 1. Zasady ogólne polityki prywatności

  Regulacja dotycząca polityki prywatności ma na celu uszanowania prawa do prywatności osób korzystających z serwisu eMentor.pl. Postanowienia te ilustrują i wyjaśniają jakie operacje wykonywane są w Serwisie na danych Użytkowników Serwisu (w tym na ich danych osobowych), a zwłaszcza w jaki sposób są one zbierane, utrwalane, przechowywane, opracowywane, zmieniane, udostępniane i usuwane.

  Serwis eMentor.pl ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o jego użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W szczególności zbierając dane osobowe wyróżnia te spośród nich, których podanie jest rzeczywiście niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.

  Zastrzegamy jednocześnie, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające jego użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. W związku tym Administrator Serwisu informuje, że nie ma wpływu na prowadzoną przez ich administratorów politykę prywatności i nie ponosi za nią odpowiedzialności.

 2. Zbieranie danych przez Serwis eMentor.pl

  W trakcie rejestracji dla umożliwienia korzystania z serwisu niezbędne jest podanie następujących danych osobowych:

  1. Adres email.
  2. Suma kontrolna z podanego przez użytkownika hasła do logowania, uzyskana za pomocą funkcji hashującej.
  3. Adres sieciowy w Internecie (adres IP) w momencie rejestracji.

  Dane niezbędne do rejestracji jako partner w Programie Partnerskim eMentor.pl - na mocy postanowień regulaminu Programu Partnerskiego, dostępnego pod adresem: http://pp.ementor.pl/regulamin

  1. Imię
  2. Nazwisko
  3. Kontaktowy numer telefonu.

  Dane niezbędne do wypłacenia prowizji partnerskiej w Programie Partnerskim eMentor.pl - na mocy postanowień regulaminu Programu Partnerskiego, dostępnego pod adresem: http://pp.ementor.pl/regulamin

  1. Numer konta bankowego i nazwa banku obsługującego to konto.
  2. Numer PESEL dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej.
  3. Nazwa firmy, dokładny adres rejestrowy dla osób prowadzących działalność gospodarczą.
  4. NIP dla osób prowadzących działalność gospodarczą i będących zarejestrowanymi płatnikami podatku od towarów i usług (VAT).

  Ponadto gromadzone są dane wynikające ze specyfiki działania Internetu, a więc:

  1. Adres sieciowy w Internecie (adres IP) w momencie rejestracji.
  2. Data i godzina rejestracji.
  3. Data i godzina logowania do serwisu.
  4. Data i godzina otwierania wybranych stron internetowych Serwisu.

  Gromadzenie tychże danych ma na celu obsługę klienta, obsługę partnerów uczestniczących w Programie Partnerskim eMentor.pl oraz w celu udoskonalania Serwisu oraz dostosowywania go do potrzeb Użytkownika.

  Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) .

 3. Jednocześnie Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że rejestrując się do Serwisu wyrażają zgodę na wykorzystywanie przez innych Użytkowników, w zakresie ich własnego użytku, materiałów, danych umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie.
 4. Administrator danych osobowych - Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu jest eMentor sp. z o.o.
 5. Serwis eMentor.pl przetwarza również dane Użytkowników:
  • w celach niezbędnych do rozliczeń;
  • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
  • w celu potencjalnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;
  • w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;
 6. Obowiązki i uprawnienia Użytkownika:
  • Użytkownik udostępniający dane osobowe ma zagwarantowane przez Serwis prawo do kierowania żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

  • Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich ograniczenia lub usunięcia. Użytkownik ma ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także o prawo do żądania przeniesienia swoich danych.

  • Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Użytkownik ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jego danych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Użytkownik może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu oraz data urodzenia dla celów marketingowych przez Administratora oraz inne podmioty powiązane, w celu informowania go o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Serwisie w tym zwłaszcza w formie Newslettera. Użytkownik w każdym czasie może wycofać tę zgodę.
  • Użytkownik może wyrazić odrębną zgodę na przesłanie przez Serwis wiadomości na podany adres e-mail z prośbą o recenzję zakupionych Towarów. Użytkownik w każdej chwili zgodę tę może wycofać.
  • Aby ułatwić korzystanie z serwisu, mechanizm nim zarządzający wykorzystuje technologię znaną jako cookies – informacje zapisywane przez serwer Serwisu na komputerze użytkownika.
  • Przedmiotowe informacje dotyczą rozliczeń finansowych, takich jak: wartość i przedmiot zamówienia oraz poufne dane dotyczące karty kredytowej. Technologia cookies nie służy pozyskiwaniu jakichkolwiek danych o osobach odwiedzających serwis ani śledzenia ich nawigacji. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to jednak spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Szczegółowe zasady funkcjonowania cookies można znaleźć poniżej w niniejszym regulaminie.
  • Administrator będzie przechowywać dane osobowe Użytkownika

   w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez Użytkownika;

   w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;

   w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy

 7. Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z systemu Serwisu jest realizowane poprzez wysłanie do Administratora Danych żądania na adres e-mail pomoc@ementor.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny eMentor sp. z o.o., ul. Kościuszki 1c, pok. 212, 44-100 Gliwice.
 8. Usunięcie Danych Osobowych Użytkownika z Serwisu jest równoznaczne z jego wyrejestrowaniem się z Serwisu i zrzeknięciem się praw wynikających z ninejszego Regulaminu oraz Regulaminu Programu Partnerskiego eMentor.pl, a w szczególności prawa do dostępu do wykupionych materiałów oraz wypłaty prowizji partnerskiej
 9. Środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające uzyskane przez Serwis dane
  • Użytkownicy mają dostęp do Serwisu za pomocą komputera wyposażonego w przeglądarkę internetową. Aby móc korzystać z Serwisu Użytkownicy muszą połączyć się z Serwisem za pomocą szyfrowanego połączenia SSL oraz zalogować się do Serwisu za pomocą własnego adresu email oraz wprowadzonego przez siebie wcześniej hasła (indywidualnie ustalone hasło przez każdego z użytkowników).
  • Uzyskane przez użytkowników dane są przetwarzane i przechowywane z zastosowaniem środków bezpieczeństwa wynikających z obowiązującego prawa. Serwis zabezpiecza dane użytkowników przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Dane przetwarzane są przy zachowaniu wysokich standardów ochrony oraz obowiązujących przepisów prawa, a zwłaszcza:
   1. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i aktów prawnych które zostaną wydane w jego wykonaniu.
  • Jednocześnie podkreśla się, że również sam użytkownik powinien zachować szczególną ostrożność:
   1. Nie powinien udostępniać swoich danych autoryzacyjnych osobom trzecim,
   2. a także korzystać z opcji „wyloguj" się po zakończeniu korzystania z usług oferowanych przez nasz Serwis.
 10. Powierzenie danych przez Serwis
  • eMentor sp. z o.o., jako Administrator Danych Osobowych w rozumieniu RODO może umownie powierzać przetwarzanie zebranych w ramach Serwisu danych innym podmiotom.
  • Użytkownik akceptując niniejszy regulamin wyraża ponadto zgodę na przekazywanie przez Administratora danych do państwa trzeciego, w tym dla prowadzenia działań marketingowych, promocyjnych, informacyjnych, operacyjnych i statystycznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
 11. Cookies - Celem usprawnienia i ulepszenia serwisu stosowany jest mechanizm „cookies", który służy do identyfikacji przeglądarki użytkownika w trakcie korzystania z serwisu. Dostarcza on Administratorowi Serwisu informacje statystyczne o użytkowników, nie pozwalając na identyfikacje. Uzyskane w ten sposób dane nie mają charakteru osobowych. Jednocześnie użytkownik w każdym momencie może wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania plików „cookies". Jednakże trzeba mieć na uwadze, że może to spowodować utrudnienia związane ze świadczeniem usług za pośrednictwem serwisu.
 12. Środki bezpieczeństwa
  • Serwis jest zaopatrzony w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
  • Dostęp do danych osobowych jest ograniczony zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

§5.Postanowienia końcowe

Zmiany regulaminu

 1. Ementor zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn i zobowiązuje się do powiadomienia Klienta o wprowadzanych zmianach i dacie rozpoczęcia ich obowiązywania co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem ich obowiązywania.
 2. Klient zostanie powiadomiony o zmianach poprzez przesłanie zestawienia zmian w Regulaminie na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym.
 3. Klient ma prawo do braku akceptacji nowych postanowień Regulaminu i zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie Ementor przesyłając informację na adres pomoc@ementor.pl w ciągu 14 dni od ogłoszenia zmian.
 4. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulaminu, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między Serwisem a Użytkownikiem, co w efekcie doprowadzi do usunięcia Konta Użytkownika.

Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Ementor nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez użytkownika w związku ze stosowaniem się do informacji prezentowanych w Serwisie lub zawartych w Produktach w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.
 2. Ementor nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Jeżeli taka sytuacja nastąpi Użytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacji.